Ad Code

Responsive Advertisement

Hội miếu Bằng Lang

Hội miếu Bằng Lang
Hội miếu Bằng Lang
Địa chỉ: Xã Phú Lâm
huyện Phú Tân An Giang Việt Nam
Thời gian cụ thể: 15-16 tháng 03 Âm lịch
Đặc điểm: Dâng lễ vía Bà, hát bội
Đối tượng suy tôn: Bà Thượng Đồng Cổ Hỷ.

Post a Comment

0 Comments